İdare hukuku idarenin yapısı, faaliyetleri ve kamu gücüne ilişkin kural ve ilkelerden oluşur. Temel amacımız idare hukuku kurumlarını hukuk devleti ve insan hakları ışığında tanıtmaktır. Başlıca çalışma alanlarımız belirtilen kavramlar dahilinde Türk idare teşkilatı, kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerinin hukuki çerçevesi ve idarenin hukuki denetimidir.