Hukuk Bülteni

Anayasa Mahkemesi (“AYM”) 17.07.2020 tarihli kararı ile Karayolları Trafik Kanunu’nun (“KTK”) bazı hükümleri hakkındaki somut norm denetimi yoluyla yapılan itirazlar hakkında sorumluluk ve sigorta hukuku gündemini uzun yıllardır meşgul eden Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını (R.G. 14.05.2015) (“Trafik Sigortası Genel Şartları”/“TSGŞ”)  ilgilendiren önemli bir karar vermiştir...

Yazının devamı için...

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Genel Kurul Yönetmeliği”) 28 Kasım 2012 tarihinde 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 9 Ekim 2020 tarihinde 31269 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan bir yönetmelikle Genel Kurul Yönetmeliği’nin çeşitli hükümleri değiştirilmiş veya yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yazının konusu Genel Kurul Yönetmeliği’nin “Bakanlık temsilcisi istenmesi”  başlıklı 35. maddesine eklenen...

Yazının devamı için...

Türk hukukunda sözleşmenin uyarlanması özellikle banka kredi sözleşmeleri ve kira sözleşmeleri bakımından gündeme gelmiştir (Baysal, Başak, Sözleşmenin Uyarlanması, BK m. 138-Aşırı İfa Güçlüğü, 4. Bası, İstanbul, 2020, N. 4). Kira sözleşmelerinin uyarlanması 1994 ve 2001 ekonomik krizleri ile uygulamada ve Yargıtay kararlarında kabul edilmeye başlanmıştır (YHGK 07.5.2003 E. 2003/13-332, K. 2003/340; YHGK, E. 1997/13-493, K. 1997/764, 1.10.1997). Kira bedelinin uyarlanması talepleri genellikle kira bedelinin yabancı para olarak belirlendiği durumlara ilişkin olmuştur. Bununla birlikte kira bedelinin yabancı para borcu üzerinden belirlenmediği kira sözleşmelerine de TBK m. 138’in uygulanması pekâlâ mümkündür. Ayrıca 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin kural olarak döviz üzerinden veya dövize endeksli akdedilmesinin de mümkün olmadığı düşünüldüğünde de kira sözleşmelerinin uyarlanması taleplerinin farklılaşacaği kesindir. Nitekim 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) kategorisine alınan Koronavirüs 2019 (COVID-19)’un yarattığı öngörülemez durumlar ve güçlükler nedeniyle uygulamada birçok kira sözleşmesinin uyarlanması gündeme gelmiştir.

Yazının devamı için...

İletişim:

Ar. Gör. Tuğçe Bilgetekin (tugce.bilgetekin@khas.edu.tr)
Ar. Gör. Ahmet Abut (ahmet.abut@khas.edu.tr)