KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DERS İÇERİKLERİ

LW 135 Anayasa Hukukunun Genel Esasları:

Bu dersin içeriğini anayasa kavramı, anayasal hareketler ve normlar hiyerarşisi, üniter, federal ve bölgesel devlet biçimleri, erkler ayrılığı, erkler arasındaki ilişkilere göre siyasal rejimler: başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi ve parlamenter sistem, yasama bağışıklıkları, anayasa yargısı konuları oluşturmaktadır.

LW 140 Türk Anayasa Hukuku: 

Bu dersin içeriğini Türk Anayasa Tezleri, 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin genel rejimi, kişi özgürlüğü ve güvenliği, ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü,  özel yaşama saygı hakkı, adil yargılanma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, siyasal haklar ve ödevler, örgütlenme özgürlükleri ve ekonomik ve sosyal haklar oluşturmaktadır.

LW 121 Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku: 

Bu dersin içeriğini Medeni Kanunun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku bölümünde yer alan gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması konuları oluşturmaktadır. Konu anlatımları,  yeni Medeni Kanunla getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırılması yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

LW 141 Anthropology and Law: 

Bu derste içerik olarak hukuk, antropolojik bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak antropoloji disiplinin çalışma alanları, amacı ve yöntemleri hakkında temel bilgiler aktarılmakta olup ardından hukuk antropolojisinin, sosyokültürel ve siyasi antropolojiyle olan ayrılmaz bağı üzerinde durulmakta ve antropolojinin bu alt disiplinlerinin tarihsel gelişimi incelenmektedir. Bu çerçevede özellikle basit toplumlarda hukuk olgusunu inceleyen antropologların çalışmalarına yer verilmektedir. Söz konusu derste, bu temel bilgiler ışığında ayrımcılık ve eşitsizlik olguları incelenmekte, hukuk antropolojisinin bulgularının toplumsal değişimde oynayabileceği rol tartışılmaktadır.

LW 139 Siyaset ve Hukuk: 

Bu dersin içeriğini bir sosyal bilim dalı olarak siyaset bilimi ve çalışma yöntemi, siyasal yaşamın etkenleri, birey ve siyaset, yaş ve siyaset, cinsiyet ve siyaset, toplum, toplumsal sınıflar ve ulusal güç, baskı grupları, uluslararası siyaset ve Türkiye konuları oluşturmaktadır.

LW 124 Aile Hukuku: 

Bu dersin içeriğini nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık gibi aile hukukun temel kavram ve kurumları oluşturmaktadır.

LW 125 Devlet Teorileri: 

Bu dersin içeriğini devlet kavramının oluşumu ve gelişimi, Sokrates, Platon, Aristoteles gibi önemli düşünürlerin devlet ve demokrasi kavramlarına ilişkin görüşleri, Orta Çağ ve Modern Çağ'da toplum, devlet ve hukuk kavramlarının ilişkisi ve küreselleşme gibi çağımızın önemli akımları oluşturmaktadır.

LW 126 Roma Özel Hukuku:

Bu dersin içeriğini Roma Hukukunda borç kavramı, niteliği, alacak haklarının konusu, edanın imkânsızlığı, borcun doğumu, Roma akitler sistemi ve türleri, sözleşme benzerleri, haksız fiilden doğan borçlar, Roma hukukunda alacak haklarının nakli, sona ermesi (ifa, ibra, takas) Roma Borçlar Hukuku alanında ulaşılan noktalar ve Türk–İsviçre Borçlar Hukuku sistemiyle karşılaştırılması konuları oluşturmaktadır.

LW 137 Hukuki Düşünce ve Metodoloji: 

Bu dersin içeriğini hukuk kavramı, bu kavramın başta toplum, düzen, meşruiyet, norm, yaptırım kavramları olmak üzere ilgili kavramlarla ilişkisi, hukuk normlarının diğer toplumsal davranış normlarından farkı, pozitif hukukun uygulanması, hukukun kaynakları ve normlar hiyerarşisi, hukukun temel kavramları, kamu hukuku özel hukuk ayrımı, hukukun dalları, dar anlamıyla pozitif hukukun uygulanması, yani hukuki uyuşmazlıkların, somut olaya ilgili soyut kuralın uygulanması yoluyla çözülmesi konuları oluşturmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle mantık yasaları üzerinde durulmakta, ardından hukukun uygulanmasında mantık kurallarının rolü anlatılmaktadır. Kamu hukuku ve özel hukuk kurallarının uygulanmasındaki farklılıklar, hukuk normunun analizi, yorum yöntemleri, kıyas, ters anlam, evleviyet, boşluk türleri ve boşluk doldurma, hâkimin takdir yetkisi gibi konular uygulamadan örneklerle ele alınmaktadır.

LW 128 Kamu Özgürlükleri: 

Bu dersin içeriğini hak ve özgürlükler rejimi, hak ve özgürlüklerin doğuşu, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerin bu açıdan önemleri, modern devlet anlayışı ve bu bağlamda Cumhuriyet rejiminde devlet sistemi; sosyal, hukuk devleti ve laik devlet anlayışları, uygulamada bulundukları, bu devlet anlayışlarının Türkiye' deki yansımaları ve etkileri konuları oluşturmaktadır.

LW 150 Felsefeye Giriş ve Bilim Felsefesi: 

Bu dersin içeriğini felsefe kavramı, felsefenin amacı, felsefi bilginin doğası, felsefenin temel soruları ve dalları, epistemoloji (bilgi kuramı); bilgi nedir, bilgi türleri nelerdir, doğru bilginin olanağı var mıdır, kriterleri ve kaynakları nelerdir gibi sorulara bilgi kuramı tarihi izleğinde cevapların aranması, konusu bilim ve bilimsel bilgi olan felsefe dalı olarak bilim felsefesi, felsefe-bilim ayrımı ve ilişkisi, doğa bilimlerinin doğuşu ve geliştirilen bilimsellik ölçütleri ve yöntem, sosyal bilimlerin doğuşunun bilim felsefesindeki yaklaşımlara etkisi, sosyal bilimlerde bilimsellik konusunda geliştirilen ölçütlere eleştirel yaklaşımlara örnek olarak feminizm ve post-yapısalcılık gibi yaklaşımların incelenmesi konuları oluşturmaktadır.

LW 131 Roma Genel Hukuku: 

Bu dersin içeriğini Roma İmparatorluğu'nun siyasi yapısına yapılacak kısa bir giriş, Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis, hak kavramı, ayırımları, hukuki muamele ve türleri ile irade bozuklukları gibi Borçlar Hukuku Genel kavramları ve Roma Eşya Hukuku kavramlarının Modern hukuktaki yansımaları oluşturmaktadır.

LW 142 Basic Concepts of Turkish Law: 

Bu dersin içeriğini, temel düzeyde Türk Hukuk Sistemi, Anayasa Hukuku bilgisi, İdare Hukuku bilgisi, Medeni Hukuk bilgisi, Sözleşmeler Hukuku bilgisi, Ticaret Hukuku Bilgisi ve Milletlerarası Özel Hukuk bilgisi oluşturmaktadır.

LW 144 Law, Literature and Art: 

Bu dersin içeriğini hukukun, toplumsal, kültürel, politik, psikolojik ve tarihsel süreçlerle bağı, edebiyat ve sanatın söz konusu süreçler üzerine düşünmek için hukukçuya sunabileceği olanaklar, insanlık durumuna ilişkin kadim konular, güncel politik, toplumsal ve hukuki süreçler oluşturmaktadır.

AT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: 

Bu dersin içeriği; Atatürk ve Atatürkçülük Kavramı, Devlet adamı Atatürk, Devlet Adamı Olarak Mustafa Kemal'in Uygulamış Olduğu Modelin Stratejisi ve Taktiği, Atatürkçülük Kavramı ve Dayandığı Temeller, Atatürkçülük ve Devrimleri Türk Ulusu için neyi ifade etmektedir. Atatürkçü Düşünceyi anlamak ve Türk gençliğine düşen sorumluluk, Atatürk Devrim Modeli I, Çağdaşlaşma, Akılcılık Kalkınma,  Atatürk Devrim Modeli II, Birlik sağlama, Birlik sağlama, Otorite kurmak, Eşitlik sağlamak, Kavramlar, Türk Devrimi'nin Gelişmesi ve Yenilikler, İnkılap, Islahat, Batılılaşma, İhtilal, Tekamül, Dış Nedenler, İç Nedenler, Osmanlı Devletini kurtarma çabaları ve yenileşme hareketleri, III. Selim (1789 - 1807), II. Mahmut (1808 - 1839), Balta Limanı Ticaret Antlaşması, Tanzimat Dönemi, I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit Dönemi, II. Meşrutiyet ve İttihat Terakki Dönemi (1908 - 1918), İttihat ve Terakki Partisi, Düşünce Akımları ve Savaşlar, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Trablusgarp Savaşı, I. ve II. Balkan Savaşlar, I. Dünya Savaşı'nın nedenleri, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi, Savaş Sırasında Osmanlı Devleti'ni Paylaşma Projeleri, Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili konulardan oluşmaktadır.

AT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 

Bu dersin içeriği; Osmanlı Devleti'nin Son Günleri, Savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin paylaşılma projeleri, Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması ve buna karşı Osmanlı Devleti'nin tutumu, Ülkeyi parçalamaya yönelik cemiyetler, Ulusal hakların savunulmasına yönelik örgütler, M. Kemal'in bağımsızlığımız adına olaylara karşı çıkışı, Kurtuluş Savaşı Dönemi. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Ordu ve ulusun savaşa hazırlanması, M. Kemal'in Samsun'a çıkması ile İstanbul arasında yaşanan sinir dolu günler, Meclis'in Kuruluş Aşaması, Anadolu'da yeni meclise ve ulusal devlete doğru, TBMM'nin yapısı hukuksal ve eylemsel niteliği,  Mebusan Meclisi'nin açılması ve Misak-ı Milli, Cepheler ve SERV Antlaşması, Anadolu'yu paylaşma tasarıları ve ulusun gücü: Batı'daki ulusal cepheler, Ulusal Kurtuluş Savaşı'na karşı iç ayaklanmalar, Yürürlüğe girmeyen bir antlaşma SERV, İnönü Savaşları ve Antlaşmalar, Düzenli ordunun kurulması Çerkez Ethem'in bozguna uğratılması (Yunanlılara sığınması), Doğu'da Ermenilerle Savaş (Gümrü Antlaşması),  Çerkez Ethem’in Bozguna Uğratılması ve Yunanlılara Sığınması, I. İnönü Savaşı: Düzenli ordunun ilk başarısı, Londra Konferansı ve Türk - Afgan Dostluk Antlaşması,  Moskova Antlaşması,  II. İnönü Savaşı, Kütahya - Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclis’inde Bunalım,  Tekalifli Milliye Emirleri (Milli Vergi) ve Milletin Topyekûn Milli Mücadeleye Katılması, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz Hazırlığı ve Planı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi,  Mudanya Mütarekesi’nin Milli Mücadelede ki Yeri ve Önemi, Siyasi İnkılâplar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Konferansı’nda Görüşülen Konular ve Güçlükler ve Konferansın Kesintiye Uğraması, Lozan Barış Konferansı’nın Başlaması ve Lozan Antlaşmasının İmzalanması,  Lozan Barış Antlaşması’nda Çözülemeyen Sorunlar ile ilgili konulardan oluşmaktadır.

TD 101 Türk Dili: 

TD 101 dersinin temel amacı öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçenin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmiş olacaklar. Dersin temel içeriğini düşünceye dayalı yazılar oluşturuyor. Türkçenin tarihsel serüvenini ortaya koyan yazıların okunması ve tartışılmasından sonra Türkçe dilbilgisi ve anlatım sorunları üzerinde duruluyor. Argümana dayalı uzun ve kısa düşünce yazılarının etkin okuma yöntemleriyle okunması kitap eleştirisi yazarak akademik etik bağlamında alıntı gösterme yöntemleri ve kaynakça hazırlama yönteminin öğrenilmesi ise dersin içeriğini oluşturan diğer konular.

TD 102 Türk Dili: 

TD 102 dersinin temel amacı öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçedeki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçedeki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmektedirler, Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Türkçe romanın doğuşu, Türkçe roman ve gelenek, anlatıcı türleri, olay örgüsü, zaman, mekan vb. anlatı unsurları, Tanzimat’tan günümüze kadar Türkçe romanda farklı yönelimler, seçkiler üzerinden Türkçede şiir ve öykünün kısa tarihi.

EL 101 İngilizce I: 

Okuma: Dönem bitiminde öğrenciler, çeşitli konularda ve türlerde akademik metinler okumuş olacaklar. Bununla ilgili olarak, öğrenciler; metin içindeki ana temaları hızla bulabilme, metinle ilgili tahminlerde bulunabilme, detaylı bilgiye ulaşmak için dikkatli okuyabilme, ana temaları destekleyen yardımcı fikirleri bulabilme,metnin organizasyonunu ve yazılış amacını kavrayabilme, metin içindeki bağlantılı ve uyumlu kavramları anlayabilme, özet ve sonuç bildiren ifadeleri tanıma, metin içindeki önemli bilgi ile önemsiz bilgi arasındaki farkı kavrayabilme, becerilerini edinecekler.

Yazım: Öğrenciler giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşan akademik bir metin yazabilecekler. Buna ek olarak; okudukları metin üzerine yazabilme, metin organizasyonunda giriş paragrafının önemini kavrama, anlaşılır ve metin konusunu belirten ‘Thesis Statement’ kurabilme, ana fikirleri yardımcı fikirlerle destekleyebilme, paragraflar arasında geçişi sağlayan ifadeleri kavrama ve kullanabilme becerilerini edineceklerdir.

Kelime: Dönem bitiminde öğrenciler hem sıklıkla kullanılan akademik kelimeleri edinmiş olacaklar hem de ders materyallerinde kullanılan yeni kelimeleri öğrenmiş olacaklardır.

EL102 İngilizce II: 

Konuşma ve Dinleme: Dönem bitiminde öğrenciler farklı akademik konularda sunum yapabilme ve grup içi tartışma becerilerini geliştirmiş olacaklardır. Edinecekleri beceriler: İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilme, kendini İngilizce açık ve kısaca ifade edebilme, bireysel sunum yapabilme, bir durum karşısında gerekli iletişim stratejisi geliştirebilme, iletişimini geliştirmek için geri bildirim alabilme ve aktarabilme, detaylı anlama için dinleme becerisini geliştirme, fikirlerini etkili şekilde bireysel ya da grup içinde paylaşabilme, münazara yapabilme

Kelime: Bu ders, yukarıda yazılanlara ek olarak, öğrencilerin sıkça kullanılan akademik kelime bilgisini genişleterek geliştirmeyi amaçlar.

LW 247 Borçlar Genel Hukuku I:

Bu dersin içeriğini Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, öneri ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan yanılma, aldatma, korkutma, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar oluşturmaktadır.

LW 249 Ceza Genel Hukuku I: 

Bu dersin içeriğini, ceza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin hususlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman ve kişi bakımından uygulama alanı ile suçun kanunilik, maddi yapısal unsurları ve manevi yapısal unsurları ele alınmaktadır.

LW 205 İdare Hukuku I: 

Bu dersin içeriğini idare kavramı ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır.

LW 206 İdare Hukuku II: 

Bu dersin içeriğini kolluk ve kamu hizmeti konuları oluşturmaktadır.  Bunun yanı sıra, idari işlemler mercek altına alınmakta ve idari işlemlerin özellikleri ile bu özelliklerin bireyler üzerindeki yansımaları anlatılmaktadır. Mahkeme kararları önemli bir yer teşkil etmektedir.

LW 207 International Law I

Bu dersin içeriğini Uluslararası Hukukun kaynakları, temel prensipleri ve tarihçesi, uluslararası hukukun iç hukuk ile ilişkisi; antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun temel süjesi olarak devletin niteliği, devletin egemenlik alanları olarak deniz, hava ve kara ülkesi konuları oluşturmaktadır.

LW 208 International Law II: 

Bu dersin içeriğini uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, devletlerin güç kullanımı; uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümü olarak uluslararası yargı mekanizması, işleyişi ve önemi, Birleşmiş Milletler Örgütü, rolü, organları ve faaliyetleri konuları oluşturmaktadır. Uluslararası hukukta insan hakları öğesi ve uluslararası insancıl hukuk konularına değinilmektedir.

LW 216 Kriminoloji: 

Bu dersin içeriğini kriminoloji biliminin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kriminolojik araştırmalarda metot ve bilinmeyen suçluluk konusu, günümüz kriminolojisine göre suçun nedenleri ve bu bağlamda medya ve suçluluk, çocuk suçluluğu, cinsiyet ve suç, şiddet suçları, cinsel suçlar, ekonomi ve suçluluk, bağımlılık maddeleri ve suçluluk konuları oluşturmaktadır.

LW 227 Economics for Lawyers: 

Bu dersin içeriğini mikro ekonominin temel kavramları; arz ve talep yasaları tarafından fiyatın saptanması; elastikiyetler; devletin piyasa fiyatını kontrolü; Tüketici ve üretici dengelerini açıklayan azalan marjinal fayda ve artan maliyetler yasaları; tam rekabet ve aksak rekabet (monopol ve oligopol) koşullarında denge, milli gelirin oluşumu; makro ekonomik konular (büyüme, istihdam, fiyat istikrarı ve dış ticaret dengesi); devlet bütçesinin ekonomi üzerindeki etkileri; para, bankacılık ve politikaları; kalkınma ekonomisi; ve makro ekonominin mutluluk ekonomisi gibi güncel konular oluşturmaktadır.

LW 248 Borçlar Genel Hukuku II: 

Bu dersin içeriğini esas olarak, borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları, borcun üçüncü kişilere etkisi ile borçların sona ermesi konuları oluşturmaktadır. Buna ilaveten müteselsil borçluluk ve şarta bağlı borçlar gibi özellik arz eden borç ilişkileri ile alacağın devri ve borcun üstlenilmesi kavramları da incelenmektedir.

LW 229 Comparative Legal Systems: 

Bu dersin içeriğini bazı müşterek ve Kara Avrupası hukuk sistemlerinin yargı örgütü, temel hukuk kaynakları ve temel hukuki kavramlar konuları oluşturmaktadır.

LW 243 Siyasal Katılım Hakları:

Bu dersin içeriğini seçme ve seçilme hakkı; seçimlerin yönetimi ve yargısal denetimi; seçim sistemleri; siyasal partiler; siyasal partilerin işlevleri ve siyasal parti özgürlükleri; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde görülen parti kapatma davaları oluşturmaktadır.

LW 252 Public Finance for Lawyers: 

Bu dersin içeriğini kamu ekonomisinin temel ve alt fonksiyonları, kamusal mal ve hizmetler, devletin ekonomiye karışması ve fayda-maliyet, gelir, kurumlar, tüketim ve diğer vergilerin etkinlik ve adalet yönünden incelenmesi, siyasal karar alma mekanizmasına ekonomik analizi konuları oluşturmaktadır.

LW 254 Legal Writing and Translation: 

Bu dersin içeriğini Hukuki yazışma, Akademik araştırmanın nasıl yapılacağı, Dayanılan hukuki görüşü desteklemek için akademik kaynakların nasıl kullanılacağı, Hukuki makale yazımı, Dava dilekçesi ve cevap dilekçesinin yazımı gibi konular oluşturmaktadır.

LW 238 Türk Hukuk Tarihi:

Bu dersin içeriğini, geçmişte yürürlükte bulunan hukuk kurallarının hangi toplumsal, ekonomik, kültürel veya coğrafi etkiler altında oluştuğu, bu kuralların hangi ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıktığı, siyasal ve sosyal gelişmeler ile hukuk düzeni arasında ne gibi etkileşimlerin olduğu konuları oluşturmaktadır. Ders konuları, kurumların ve kuralların tarihsel gelişimi farklı hukuk sistemleri ile karşılaştırılmak suretiyle anlatılmaktadır. Bu ders, esas olarak, 2 ana başlık altında incelenmektedir: Tanzimat’ın ilanı sonrası dönem (Sened-i İttifak ve esasen Tanzimat’ın ilanıyla başlayan Batı hukuku ile İslam hukukunun birlikte egemen olduğu, karma bir özellik gösteren bir dönem) ve Cumhuriyet` in ilanı sonrası dönem (Cumhuriyet’ in ilanı ile mutlak olarak Batı hukukunun ve ilkelerinin benimsendiği çağdaş dönem).

LW 250 Ceza Genel Hukuku II: 

Bu dersin içeriğini suç teorisi ve yaptırım teorisi oluşturmaktadır. Bu çerçevede suçun unsurları, kusurluluk, cezalandırılabilirliğin diğer şartları, teşebbüs, iştirak, içtima, yaptırım türleri olarak cezalar ve güvenlik tedbirleri, davayı ve cezayı düşüren sebepler ve uluslararası ceza hukuku incelenmektedir.

LW 237 Avukatlık Hukuku: 

Bu dersin içeriğini avukatlık mesleğinin kapsamı, avukatlık mesleğine kabul, avukatlık mesleğiyle birleşebilen ve birleşemeyen işler, avukatın hak ve ödevleri, avukatlık sözleşmesi, adli yardım, avukatlık stajı oluşturmaktadır.

LW 239 European and International Media Law: 

Bu dersin içeriğini çocuk kavramı, çocukların korunmasına yönelik uluslararası ilkeler, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan ceza soruşturması ve kovuşturmasının özellikleri konuları oluşturmaktadır.

LW 241 Kamu Hukuku Boyutuyla Sağlık Hukuku: 

Bu dersin içeriğini trafik kavramı ve ilgili diğer kavramlar, motorlu araç mülkiyeti ve bunun geçişi, trafik kazalarından kaynaklanan haksız fiiller ve sorumluluk, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve garanti fonu konuları oluşturmaktadır.

EL 201 İngilizce III: 

Okuma: Dönem sonunda öğrenciler B2 düzeyinde gerçek hayattan alınmış farklı konulardaki akademik metinleri anlayabilecek beceriye sahip olacaklar. İngilizce 2 dersinde edindikleri becerilerin pratiğini yapma fırsatı edinecekler. Buna ek olarak; genel anlam için okuma, ana fikir ile detaylar arasındaki farkların ayırımına varma, paragraf organizasyonu incelemesini yapma, detayları dikkate alarak okuma, okuma ve özet çıkarma, cümleleri başka sözcüklerle açıklayarak özet çıkarma, becerilerini elde edecekler.

Kelime Bilgisi: İngilizce I ve II de edinilen becerilerin geliştirilmesine ek olarak, metnin bağlamından bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilme, metinden anlam ve sonuç çıkarabilme, metin kıyaslaması yapabilme ve detaylara dikkat ederek okuma yapma, becerilerini elde edecekler.

Yazım: Bu ders süresince öğrenciler İngilizce 1 ve 2 de öğrenmiş oldukları becerileri geliştirme fırsatı bulacaklardır. Dersin bitiminde öğrenciler; ders dışı kaynak taraması yapabilecek, akademik metinlerin özetini çıkarabilecek, özet çıkarırken cümleleri başka sözcüklerle açıklayabilme becerisi edinecek, akademik metinler üzerine kompozisyon yazabilecek, derste akademik düşünce hırsızlığı-intihal suçuna karşı uyarı ve bilinç yeniden tekrar edileceğinden, bu konuda bilinç kazanacaklar.

EL 202 İngilizce IV: 

Okuma: Dönem  bitiminde öğrenciler çeşitli konularda yazılmış, B2 seviyesinde orijinal akademik makaleleri içeren 550-1000 kelimelik metinleri okuma becerisini kazanacaklar. Ayrıca İngilizce 3 dersinde kazanılmış becerileri pratik yaparak geliştirme olanağı elde edecekler. Buna ek olarak; metin işlevi tanımlama,metni notlarla açıklama, ara başlıkları inceleme, ana ve destekleyici fikirleri bulabilme, paragraf işlevini tanımlama,genel bağlamdan kelime anlamını çıkartma, konu ile ilgili fikir yürütme, Ana fikirleri tanımlama ve özetleyebilme,araştırmaları kanıt olarak kullanabilme, yazarın görüşünü savunmak için not çıkartabilme, metni belirli fikirleri bulmak için tarama, metin yazımı için doğru kaynak bulabilme, seçilen metinlerin aktif kullanımı, sunum için metin kullanma becerilerini elde edeceklerdir.

LW 301 Eşya Hukuku I: 

Bu dersin içeriğini ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyedlik kavramı ve niteliği, zilyedliğin iktisabı ve kaybı, zilyedliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri oluşturur.

LW 302 Eşya Hukuku II: 

Bu dersin içeriğini taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi olan kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları oluşturmaktadır.

LW 309 Medeni Usul Hukuku I: 

Bu derste içerik olarak Medeni Usul Hukuku’nun yer ve zaman bakımından uygulanması, kaynakları, yorum, hakim olan ilkeler, yargı, mahkemeler, yargı görevlileri, dava, usul işlemleri ve davanın tarafları üzerinde durulmaktadır.

LW 310 Medeni Usul Hukuku II: 

Bu derste içerik olarak ispat ve deliller, karar ve hüküm, kanun yolları, istinaf, yargılama giderleri ve adli yardım, özel yargılama usulleri, geçici hukuki koruma, tahkim, insan hakları mahkemesine kişisel başvuru üzerinde durulmaktadır.

LW 347 Ceza Hukuku Özel Hükümler I: 

Bu dersin içeriğini, suçların tasnifinde esas alınan hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçların incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çerçevede TCK’da düzenlenen uluslararası suçlar, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, işkence ve eziyet suçları, çocuk düşürtme ve düşürme suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar incelenmektedir.

LW 313 İdari Yargı: 

Bu dersin içeriğini, Türk idari yargı sisteminin yapısı ve anayasal kapsamı, idari yargılama usulünün temel ilkeleri, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolları ve temyiz usulünün incelenmesi oluşturur. İptal ve Tam Yargı (Tazminat) davalarının unsurları tetkik edilmektedir.

LW 324 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku: 

Bu dersin içeriğini, fikri ve sınai mülkiyet hukukunun temel kavramları, haksız rekabet, marka, patent, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununun incelenmesi ve tartışılması oluşturmaktadır.

LW 315 Vergi Hukuku:

Bu derste içerik olarak vergi hukukunun kaynakları ve vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları, vergi ödevi, vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu kavramları ile vergilendirme işlemleri olarak tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil kavramları, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler, harcamalardan alınan vergiler, vergi sorumluluğu, vergi yargılaması ve yargılama usulü üzerinde durulacaktır.

LW 316 Şirketler Hukuku: 

Bu dersin içeriğini şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler konuları oluşturmaktadır.

LW 321 İmar Hukuku: 

Bu derste içerik olarak İmar Hukuku kapsamında, İmar Hukuku’nun diğer hukuk dalları içerisindeki önemi, imar ile ilgili mevzuat, imar planları ile ilgili esaslar, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, imar mükellefiyet ve yaptırımları, yapı denetimi ve yargısal denetim gibi konular işlenmektedir.

LW 356  Unification of Private Law: 

Bu derste hukukun birleştirilmesi sorunu ve hukukun birleştirilmesinde karşılaştırmalı hukukun önemi ele alınacak, hukukun birleştirilmesinin uluslararası düzeydeki çeşitli görünümleri incelenecektir. Bu çerçevede hukukun ulusal ve uluslararası düzeyde birleştirilmesi, uluslararası kurumlar, çok taraflı prensipler ve soft law kuralları çerçevesinde değerlendirilecektir.

LW 358 Tüketici Hukuku: 

Bu dersin içeriğini Tüketicinin Korunması Hukukunun temel ilkeleri ve terminolojisi, ayıplı mal ve hizmetle, ayıplı mal ve hizmet edinen tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar. Tüketici uyuşmazlıklarında çözüm yolları, tüketici örgütleri konuları oluşturmaktadır.

LW 323 Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku: 

Bu dersin içeriğini, ticaret hukukunun genel ilkeleri ve teorilerinin detaylı olarak incelenmesi oluşturmaktadır. Kıymetli evrak hukuku dersinin amacı ise, kıymetli evrak hukukunun genel ilkelerini, teorilerini ve uygulamada çıkan sorunları detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.

LW 339 Borçlar Hukuku Özel Hükümler: 

Bu dersin içeriğini, Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmelerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Franchise, factoring ve lisans sözleşmeleri gibi özellikli sözleşme çeşitleri ele alınmaktadır.

LW 341 Philosophy of Law: 

Bu dersin içeriğini, hukuk felsefesinin kadim tartışmalarının ana eksenindeki hukuk nedir ve hukukun kaynağı nedir soruları oluşturmaktadır. Bu sorulara verilen farklı cevaplar aynı zamanda hukuk felsefesi tarihindeki temel ayrıma da kaynaklık eder: Tabii hukukçu okul ve hukuki pozitivizm düşüncesi. Bu ders çerçevesinde, öncelikle Antik Yunan ve Roma düşüncesinden başlayarak hukukun kaynağına tabii hukuku koyan geleneksel tabii hukuk düşüncesi üzerinde durulacak, ardından tek tanrılı dinlerin, özellikle Hıristiyanlık`ın bu gelenek üzerindeki etkileri incelenecektir. 16. ve 17. yüzyılda Batı Avrupa’da teoride ve pratikte şekillenmeye başlayan modern devletin, hukuku düşünme biçimini nasıl kökten değiştirdiği üzerinde durulacak, bu bağlamda özellikle sosyal sözleşme ve egemenlik kuramları ele alınacaktır. Ardından bu gelişmeler çerçevesinde yükselen pozitivizm akımının hukuk kuramındaki etkilerine değinilecek, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası literatürde kendine yer bulan tartışmalar üzerinden hukuki pozitivizm ve modern tabii hukuk okulu arasındaki ilişki incelenecektir. Son olarak, liberal haklar kuramı ve modern demokrasi düşüncesine eleştirel yaklaşan hukuk kuramı akımları, önemli örnekler üzerinden (Marksist hukuk kuramı, feminist hukuk kuramı vs.) tartışılacaktır.

LW 360 Sociology of Law: 

Bu dersin içeriğini, hukukun, hukuk sosyolojisinin öznesi olarak yani toplumsal bir kurum olarak işleyişi ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkisi içinde ele alınması oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu derste amaçlanan, hukuka kavramsal bir yaklaşım değil, hukukun ampirik varlığını ya da sosyal gerçekliğini sosyal bilimsel yöntemin kazandırdığı bir bakışla incelemektir. Böyle bir incelemeye altyapı oluşturmak için öncelikle derste hukukun kökeni ve hukuk-toplum ilişkisine yaklaşımları bağlamında tarihsel perspektifler, sosyal teorideki öncü isimlerin çalışmalarından örneklerle ele alınacaktır. Ardından hukukun hem etken hem de sonuç olarak karşımıza çıktığı toplumsal süreçler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, hukuk normlarının toplumsal kurumlar ve bir bütün olarak toplum üzerindeki etkileriyle toplumsal ilişkilerin ve fiili koşulların hukuk normlarının yaratılması, yürürlükte kalması, değiştirilmesi ya da kaldırılması süreçlerine etkileri incelenecektir. Bu çerçevede, toplumsal tabakalaşma, toplumsal denetim, toplumsal çatışma, toplum düzeni, toplumsal kimlikler gibi sosyolojinin temel çalışma alanlarının hukuk ile ilişkisi irdelenecektir. Aynı zamanda hukukun toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretiminde oynadığı rol ya da bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik toplumsal değişimde oynayabileceği rol gibi konular üzerinde durulacaktır.

LW 330 Bilişim Hukuku:

Bu dersin içeriğini, son yirmi yılın gözde bilim alanı olarak bilişim teknolojileri oluşturmaktadır. Bu alandaki hızlı gelişme,  hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu alandaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin konularını oluşturacaktır.

LW 328 Human Rights Law: 

Bu dersin içeriğini insan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, insan hakları kuramı, uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de İnsan Hakları gibi konular oluşturmaktadır.

LW 340 Vergi Uyuşmazlıkları: 

Bu dersin içeriğini vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkışı, nedenleri ve çözüme kavuşturulması (yönetsel ve yargısal yerler itibariyle), yüksek yargı kararları ışığında özellikli konuların irdelenmesi oluşturmaktadır.

LW 348 Ceza Hukuku Özel Hükümler II: 

Bu dersin içeriğini ceza kanununda düzenlenen çeşitli suçlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede kanunun, hürriyete karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamunun güvenine karşı suçlar,  millete ve devlete karşı suçlar bölümlerinde yer alan suçlar ele alınmaktadır.

LW 343 Ekonomik Suçlar: 

Bu dersin içeriğini ekonomik suç kavramı, ekonomik suçların kriminolojisi (beyaz yaka suçluluğu), dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, bankacılık suçları ve manipülasyon suçları gibi çeşitli ekonomik suçlar ve bunların yaptırımları oluşturmaktadır.

LW 353 Spor Hukuku: 

Bu derste içerik olarak, spor hukuku mevzuatı, spor hukuku sistemleri, ulusal ve uluslararası spor kurum ve kuruluşlarının hukuk yapıları ve işleyişleri, dava analizi konuları incelenmektedir.

LW 352 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk: 

Bu ders kapsamında ilk olarak, feminist hukuk teorisi ve queer hukuk teorisine kısa bir giriş yapılarak, eleştirel düşünsel araçlar olan toplumsal cinsiyet, patriyarka ve heteronormativite gibi temel kavramsallaştırmalar tartışmaya açılacaktır. Ardından bu teorilerin, toplumsal cinsiyet ve hukuk ilişkisi, özel alan – kamusal alan ayrımı, beden politikaları gibi temel konuları ele alınacaktır. Daha sonra şiddet, görünmezlik ve kurbanlaştırma temaları üzerinden hukukun toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretiminde oynadığı rol ortaya koyulacaktır. Son olarak, feminist hareket ve LGBTİ hareketinin hak mücadelesinde kullandıkları söylem ve yöntemler ele alınarak, bu alandaki kazanımlar ve sınırlar tartışmaya açılacaktır. Bu çerçevede, hukukun toplumsal dönüşüm konusunda tanıdığı ve tanıyabileceği imkânlar konu edilecektir.

LW 401 Devletler Özel Hukuku I: 

Bu dersin içeriğini, yabancı kanunların tatbikinin söz konusu olabileceği milletlerarası özel hukuku kaidelerinin uygulanması metotları oluşturmaktadır. İlk yarıyılda esas olarak milletlerarası özel hukukunda kanunlar ihtilafı kaidelerinin hukuki niteliği ve nevileri, atıf kavramı, bağlama kaideleri, kanuna karşı hile,  normlar çelişkisi ve intibak, önmesele, kamu düzenine uygunluk kaidesi, Türk hukukuna göre yabancılık unsuru, yabancı hukukun tatbiki halleri ile vatandaşlık hukukunda genel doktrinler, Türk vatandaşlık hukukunda genel prensipler, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı halleri, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu konuları ele alınmaktadır.

LW 402 Devletler Özel Hukuku II: 

Bu dersin içeriğini şahsın hukuku, aile hukuku, nesep hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunda milletlerarası özel hukukunun uygulama kuralları, hukuki muamelelerde şekil ve zamanaşımı konuları ile milletlerarası usul hukukunda lex fori prensibi, vasıflandırma, maddi hukuk ile ilişki, milletlerarası yetki kaideleri, Türk milletlerarası yetki sistemi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, yabancı hakem kararlarının tenfizi, milletlerarası adli yardım konuları ile yabancılar hukukunda yabancıların Türkiye' de çalışma hürriyeti, gayrimenkul edinme hakları ile miras hakları konuları oluşturmaktadır.

LW 407 Ceza Usul Hukuku I: 

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin amacı, işlevi, bu hukuk dalının kaynakları, kaynakların yorumu, ceza muhakemesi kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması, muhakeme şartları, soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri, soruşturma evresinin süjeleri, soruşturma evresinde delillerin toplanması, koruma tedbirleri ve soruşturmadan sonuç çıkartılması konuları oluşturmaktadır.

LW 408 Ceza Usul Hukuku II: 

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin kovuşturma evresinde yapılan işlemler oluşturmaktadır. Bu çerçevede kovuşturma evresinde yetkili olan ceza mahkemesinin madde, yer, kişi yönünden yetkileri, hâkimlerin nitelikleri, bağımsızlık ve tarafsızlığı, uyuşmazlıklar arasındaki bağlantı, duruşma evresinin safha ve özellikleri, kanun yolları ve özel yargılama usulleri üzerinde durulmaktadır.

LW 417 Deniz Ticareti Hukuku: 

Bu derste içerik olarak, Deniz Ticareti Hukuku’nun gemi, kaptan, gibi temel kavramları incelenmektedir. Ayrıca donatan ve donatanın sorumluluğu açıklanmaktadır. Navlun sözleşmesi incelenmektedir. Gemi tahsis sözleşmeleri üzerinde özellikle durularak, bilhassa çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri ve tanımı incelenmektedir. Öncelikle gemi tahsis sözleşmelerine değinilirken karşılaştırmalı olarak çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri belirlenmekte ve tanımı yapılmaktadır. Çarter sözleşmelerinin türleri, türlerin kendilerine münhasır özellikleri ve ortak özellikleri incelenmektedir. Ders kapsamında çarter sözleşmelerindeki taşıyan, taşıtan, donatan, çarterer gibi kavramların içi doldurulmakta, bu şahısların hukuki sorumluluklarına değinilmektedir. Uygulamada kullanılan tip sözleşmelerin çevirisi yapılarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir.

LW 419 Rekabet Hukuku: 

Bu dersin içeriğini rekabet, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması, Rekabet Kurumu ile Rekabet Kurulu’nun yetkileri benzeri konular oluşturmaktadır.

LW 424 Sermaye Piyasası Hukuku: 

Bu derste içerik olarak, sermaye piyasasının işleyişine hakim olan ilkelerin, özellikle halka açık anonim şirketlere sermaye piyasası hukukunun etkileri ve yatırımcıların korunmasına dair getirilen düzenlemelerin esasları tartışılacaktır.

LW 427 Bireysel İş Hukuku: 

Bu derste içerik olarak iş hukukunun tarihi gelişimi, iş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme) iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları benzeri konular oluşturmaktadır.

LW 439 International Sales Law: 

Bu dersin içeriğini CISG kapsamında, uluslararası satım hukuku hakkında yeknesaklaştırma ve birleştirme bakış açısıyla kapsamlı bir uluslararası satım hukuku oluşturmaktadır.

LW 434 Sigorta Hukuku: 

Bu dersin içeriğini sigorta kavramı, sigorta sözleşmelerinin özellikleri, sigorta şirketlerinin denetimi, sözleşmelerin kurulması, sigortacının hak ve yükümlülükleri, sigorta ettirenin hak ve borçları, sigorta sözleşmesinin sona ermesi, tazminat ve sigortacının halefiyeti oluşturmaktadır.

LW 435 İcra ve İflas Hukuku: 

Bu derste içerik olarak genel hükümler, icra takip işlemleri ve şikayet, ilamsız icra (genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip), ilamlı icra, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz, iflas, konkordato ve yeniden yapılandırma konuları üzerinde durulmaktadır.

LW 445 European Union Law: 

Bu derste içerik olarak Avrupa Birliği hukuk sistemi, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Avrupa Birliği hukukunun temel prensipleri incelenir. Kurumlar, mevzuat ve mevzuat yapma prensipleri anlatılır. Bu çerçevede öğrenciler Avrupa Birliği hukuku terminolojisine aşina olurlar. Ayrıca serbest dolaşım, Avrupa Birliği hukukunun ulusal hukuklar üzerindeki etkisi ve Adalet Divanının görevleri de ders kapsamında incelenir.

LW 438 Sosyal Güvenlik Hukuku: 

Bu dersin içeriğini Sosyal Güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda Sosyal Güvenlik; Sosyal Güvenliğin ilkeleri ve finansmanı; Sosyal Güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde reform; Sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi; Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler; Sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası); İşsizlik sigortası; Sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası; Bireysel emeklilik; Sosyal yardım ve sosyal hizmetler konuları oluşturmaktadır.

LW440 Toplu İş Hukuku:

Bu dersin içeriğini işçi ve işveren kuruluşları, sendikacılığın gelişimi, sendika özgürlüğü ve hakkı kavramları, işçi ve işveren kuruluşlarının kurulması, faaliyetleri, denetimi, bu kuruluşlara üyelik, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, grev ve lokavt benzeri konular oluşturmaktadır.

LW 442 Miras Hukuku: 

Bu derste içerik olarak miras bırakanın ölümüyle intikal edebilen hak ve borçların yanı sıra diğer hukuki ilişkilerinin akıbeti ele alınmaktadır. Bu kapsamda, miras hukukunun temel kavramları (miras bırakan, mirasçı, tereke, külli halefiyet vs.), yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruf kavramı ve ölüme bağlı tasarruf türleri, saklı pay, tenkis, denkleştirme, mirasın geçmesi (intikali), mirasın kazanılması (iktisabı) ve mirasın paylaştırılması konuları incelenmektedir.

LW 446 International Commercial Arbitration:

Bu dersin içeriğini tahkim yolunun seçimi, tahkim anlaşması, tahkime elverişlilik, mahkemelerin tahkime yardımı, görev belgesi, hakem atanması, tahkime başlanılması, tahkim usulü, deliller, hakem kararı, kararın icra edilmesi, tahkim ve devletler, yatırım uyuşmazlıklarının çözümü oluşturmaktadır.

LW 452 Adli Tıp: 

Bu derste içerik olarak öğrencilere Adli Tıp Bilimi’nden özellikle Ceza Hukuku alanında nasıl yararlanıldığı ve Adli Tıp Bilimi ile birtakım suçların nasıl aydınlatıldığı anlatılmaktadır.

LW 443 Çevre Hukuku: 

Bu dersin içeriğini çevre hukukunun temel ilkeleri, çevre hakkı, çevre koruma amaçlı ulusal ve uluslararası örgütler, kirletenin hukuki sorumluluğu konuları oluşturmaktadır.