Üniversitede öğretim dili, lisans programlarında tamamen veya kısmen İngilizce (İngilizce veya Türkçe ve İngilizce karma), Türkçe ve İngilizce derslerden oluşan bir programla %30 İngilizce olarak verilmektedir. Aday öğrencilerimiz, https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/onlisans-ve-lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi2.pdf uzantısını incelenmesini tavsiye ediyoruz.

Aday öğrencilerimizin,  https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/cift-anadal-ve-yandal-yonergesi.pdf çerçevesinde uygun olan başka fakülte veya bölümlerde çift anadal ve yandal yapılması mümkündür. https://law.khas.edu.tr/tr/lisans-programi/cap-mufredati bakınız.

https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/lisans-burs-yonergesi2.pdf  linkine göre Kadir Has Onur Bursları her yıl bahar yarıyılı sonunda akademik takvime göre tüm sınav notlarının sisteme girilmesini takiben belirlenir. Ayrıca öğrencilerin başvuru yapmaları gerekmez.

Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, kredi yüklerini aşmamak koşuluyla, Dekanlığa dilekçe ile başvuruda bulunabilir. https://www.khas.edu.tr/tr/akademik-takvim bakınız.

Ticaret ve Ekonomi Hukuku Kulvar Programı, Sağlık ve Çevre Hukuku Kulvar Programı, İnsan Hakları Kulvar Programı, Uluslararası Hukuk Kulvar Programı, Hukuk ve İnsan-Toplum Bilimleri Kulvar Programından herhangi bir kulvardan 3 dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir kulvardan sertifika alabilmeleri için yeterlidir. Mezuniyetleri tamamlanan öğrenciler talep etmeleri halinde sertifikaları teslim edilir.

Hukuk Fakültesi’nde vize haftası bulunmaktadır. Akademik Takvime göre genel de 7 (yedi) ve 8 (sekiz) haftalarda vize sınavları gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencimizin ders kayıtları, Lisans eğitimine başladıkları ilk yarıyıl Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerimiz Bahar Dönemi ders kayıtlarını SPARKS sisteminden kendileri yapmaktadır. 

Öğrencilerimiz https://parola.khas.edu.tr/ sitesinden üniversite ile ilişkili tüm şifrelerini güncelleyebilir.

Öğretim Üyelerinin odalarında her dönem değişiklik gösterebilen öğrenci görüşme saatleri yer almaktadır. Hukuk Fakültesinin web sayfasında https://law.khas.edu.tr/tr/akademik-kadro uzantısından her öğretim üyemize ait e- posta adresleri bulunmaktadır.

https://my.khas.edu.tr/giris-yap) e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Ders Muafiyet Başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş veya mezun olup ÖSYS ile Üniversitenin bir ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları (Türkçe ve Tarih dersleri dışındakilerde üzerinden beş yıl geçmemiş olmak koşulu ile) eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Bu öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak işlemleri Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yapılır. Bu fıkra çerçevesinde Üniversiteye intibakı yapılmış öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede lisansta en az dört yarıyıl, ön lisansta en az iki yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır. Çekirdek müfredatla öğretime başlayan öğrenciler muafiyet talebinde bulunamazlar.

https://my.khas.edu.tr/giris-yap) uzantısından e-posta adresiniz ve şifresiniz ile giriş yaptıktan sonra Kayıt Dondurma Başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.  Zorunlu nedenlerden dolayı öğrenci belli süre ile üniversiteye devam etmek istemeyebilir. Akademik Takvimde belirtilen süre içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurulabilir; ancak, mücbir sebeplerle akademik takvimdeki sürenin aşıldığı durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir. Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder. *Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinde öngörülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; yarıyıl sonu ve ara sınavları açılmaz.

https://my.khas.edu.tr/giris-yapuzantısından e-postal adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Sınav Sonucunun incelenmesi / Sınav Notuna İtiraz Başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Sonucunuzu mailinizden takip edebilirsiniz.  Sınav notlarının veya nihai başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde, maddi hata itirazında bulunabilirsiniz. Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları ifade eder. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılamaz.

https://my.khas.edu.tr/giris-yap) uzantısından  e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Mazeret Sınav Başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleriniz nedeniyle ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders ve not yükseltme sınavına giremediğiniz takdirde mazeretleriniz Fakülteniz Yönetim Kurulunca kabul edilirse mazeret sınavlarına girebilirsiniz. Üniversite Senatosu’nun 22 Mart 2012 tarih ve 2012/07 sayılı karar aşağıda bulunmaktadır. 

Karar 2- Herhangi bir sağlık sorunundan dolayı derslere devam edemeyen öğrencilerin, almış oldukları sağlık raporunu, rapor süresinin bitimini izleyen en geç üç iş günü içinde Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri konusundaki uygulamanın aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

a)       Herhangi bir sağlık sorunundan dolayı derslere devam edemeyen öğrencilerin, almış oldukları sağlık raporunu, rapor süresinin bitimini izleyen en geç üç iş günü içinde bir dilekçe ekinde Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Bu süreden sonra ibraz edilen raporlar kabul edilmez.

b)      Sağlık nedeniyle alınacak raporların tam teşekkülü sağlık kurumlarından alınmış olması esastır. Kaymakamlıklara bağlı İlçe Toplum Sağlık Merkezlerince (eski Hükümet Tabiplikleri veya Grup Sağlık Başkanlıkları) onaylanmış olmak şartıyla, tam teşekkülü özel sağlık kurumlarından alınmış raporlar da kabul edilebilir.

c)       Verem Savaş Dispanserleri, Klinik, Poliklinik gibi tam teşekkülü olmayan sağlık kurumlardan alınmış raporlar kabul edilmez. Ancak Aile Sağlığı Merkezi tarafından veriler raporlar, ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir.

d)      Sağlık nedeniyle alınacak sağlık raporları dışında; vefat ve defin tarihleri ile akrabalığın belgelenmesi kaydıyla, bir yakınının vefatı da haklı ve geçerli neden olarak kabul edilebilir.

Öğrencimizin belge talepleri SPARKS kayıt sistemimiz üzerinde yapılmaktadır. Öğrenci belgesi, transkript, disiplin belgesi gibi matbu belgeler talep üzerine Öğrenci İşleri Direktörlüğü ilgili personeli tarafından hazırlanır. Öğrenci belgesi, transkript ve disiplin belgesi bir gün sonra öğrencinin @stu.khas uzantılı mailine e-imzalı olarak gönderilir. Islak imzalı talep edilen diğer belgeler bir gün sonra Öğrenci İşleri Ofisi bankosundan alınır.

Her eğitim-öğretim dönemi başında Üniversitenin farklı idari birimlerine öğrenci asistan olmak üzere başvuran öğrencilere sağlanan maddi destektir. Aktif burslu öğrenci başvurularında öğrencilerin derslere kayıtlı olması, disiplin cezası almamış olması ve Genel Not Ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi şartı aranır. Başvuru tarihleri Akademik Takvimde ilan edilir.

https://international.khas.edu.tr/ uzantısından bilgi alabilirsiniz. Fakülte Erasmus temsilcisi öğretim üyemizden de bilgi alabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi DGS Sınavı ile öğrenci kabul etmiyor.

Öğrenci kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için Mali İşler Direktörlüğünden alınan banka hesabına Rektörlük tarafından belirlenen kart ücreti yatırılarak, alınan makbuz ile Güvenlik İşleri Ofisine başvurulması gerekir.

Üniversiteye kayıtlı her öğrenciye birinci sınıftan itibaren öğretim üye/elemanlarından olan bir akademik danışman atanır. Her tür akademik konu ile ilgili öğrencilerin ilk danışacakları kişi bu öğretim üyesi/elemanıdır. Danışman atama ve değişiklikleri Fakülte Dekanlıkları tarafından karara bağlanır. Danışılacak akademik konular; ders seçimi, özellikle önkoşul derslerinin zamanında alınması, çift anadal, yandal, ders tekrarı, Yaz Öğretimi, üniversite dışından ders transferi ve benzeri konuları kapsar. Danışmanlar öğrencilere yoğunlaşmak istedikleri konuya uygun derslerin seçimi ve kendi dallarında var olan lisansüstü program seçenekleri ile ilgili rehberlik yaparlar. Her yarıyıl ders kayıt zamanı, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri akademik danışmanı inceler, programı ile uygunluğunu kontrol eder ve onaylar. Öğrenciler danışmanlarının kim olduğunu SPARKS ve MyKHAS hesaplarından görebilirler.

Hukuk Fakülte Dekanlığına her türlü konunuz hakkında law@khas.edu.tr adresine e-posta ve dilekçelerinizi iletebilirsiniz. https://law.khas.edu.tr/tr/iletisim bakınız.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden diplomalarınızı alabilirsiniz.

Online ve bireysel başvuru hakkında https://www.istanbulkart.istanbul/ogrenci-karti-1070 uzantısından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi/elemanı tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.

Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca ağırlıklı genel not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yüzünden yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, daha önce koşullu başarılı not (DD-DC) ile başardıkları dersler arasından seçecekleri bir dersten, bu dersten girecekleri not yükseltme sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir. https://my.khas.edu.tr/giris-yap) uzantısından  e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Not Yükseltme Sınavına başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/onlisans-ve-lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi2.pdf  bakınız.

Ağırlıklı genel not ortalamaları en az 2.00 olup, mezuniyet koşullarını, bitirme ödevi, bitirme tezi ve bitirme projesi hariç, yalnızca bir dersten başarısız oldukları için yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış ancak ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında kalmış olan ve yalnızca bir dersten başarısız bulunan azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, bu dersten girecekleri tek ders sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla tek ders sınav hakkı verilir. https://my.khas.edu.tr/giris-yap) uzantısından  e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Tek Ders Sınavına başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/onlisans-ve-lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi2.pdf  bakınız.

Rektörlük Makamından gelen talimatlara göre Eğitimin nasıl yürütüleceği, binaya-giriş ve çıkışların nasıl yapılacağı, sınıfların ve binadaki diğer alanların nasıl kullanılacağına ilişkin kapsamlı kılavuzlar ilgili kurulların onayını takiben Eylül ayının ilk haftasında ilgili tüm birim, çalışanlar ve öğrencilerle paylaşılacaktır.